Har Fryshuset 90-konto?

  • Ja, hela Fryshusets verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, som bevakar 90-konton, och är gåvogivarens garanti för att pengarna används på rätt sätt och att minst 75 procent av insamlade medel går till ändamålet. 

    Fryshuset har även märkningen "Tryggt givande" som ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande. Det innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor. 

    Läs mer om Svensk insamlingskontroll och Tryggt givande här

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback